ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικοί Όροι Συναλλαγών και Νομικές Πληροφορίες για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ilarias Herb

I. Πεδίο εφαρμογής
Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι συναλλαγών (εφεξής: „ΓΟΣ“) εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται με την Ilarias Herb αναφορικά με την πώληση και την παράδοση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην διαδικτυακή διεύθυνση www.ilariasherb.gr.

Όροι που παρεκκλίνουν, έρχονται σε αντίθεση ή συμπληρώνουν τους ΓΟΣ δεν καθίστανται μέρος της σύμβασης. Όροι συναλλαγής που περιέχονται ή στους οποίους γίνεται παραπομπή σε έντυπο του πελάτη, δεν γίνονται αποδεκτοί.

Παραγγελίες μπορούν να δοθούν μόνο από ενήλικες που έχουν διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα. Προϊόντα μας πωλούνται μόνο σε ποσότητες που καλύπτουν τις συνήθεις ανάγκες ενός νοικοκυριού.
Παραδίδουμε προϊόντα αποκλειστικά σε διευθύνσεις εντός Ελλάδας.

ΙΙ. Πληροφορίες για τη σύναψη σύμβασης και τη διαδικασία παραγγελίας
1. Αντισυμβαλλόμενος
Ilarias Herb


2. Σύναψη σύμβασης
Ξεκινάτε την διαδικασία παραγγελίας πατώντας στον σύνδεσμο με την ονομασία «στο καλάθι προϊόντων» («καλάθι αγορών»).

Αφού καταχωρήσετε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση της σύμβασης (στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στη εταιρική μας δήλωση περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων) και επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής καθώς επίσης τον τρόπο αποστολής, υποβάλλετε μια δεσμευτική πρόταση αγοράς πατώντας στον σύνδεσμο «αγοράστε τώρα».

Πριν υποβάλλετε οριστικά την παραγγελία σας, θα σας επιδειχτούν σε μια ιστοσελίδα τα στοιχεία που συνθέτουν το όλο περιεχόμενό της, προκειμένου να μπορέσετε να διαπιστώσετε τυχόν λάθη κατά την καταχώρησή τους. Μετά τον έλεγχο της παραγγελίας και με την ενεργοποίηση της λειτουργίας «επιστροφή» στο πρόγραμμά σας περιήγησης μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα όπου έχουν καταγραφεί οι καταχωρήσεις σας προκειμένου να διορθώσετε τα λάθη τους.

3. Δυνατότητες πληρωμής
Οι τρόποι πληρωμής που βασικά προσφέρουμε είναι η αντικαταβολή. Για ορισμένες παραγγελίες επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας να μην προσφέρουμε συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής ή να παραπέμψουμε σε κάποιους άλλους.

Εάν κατά την παραγγελία επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την «αντικαταβολή», η πληρωμή γίνεται με καταβολή μετρητών κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον ταχυμεταφορέα μας. Επιβαρύνεστε εξάλλου με τα επί πλέον έξοδα που ανακύπτουν από τον τρόπο αυτό πληρωμής.

Κόστος Παραγγελίας συν Έξοδα Αποστολής

ΙΙΙ. Αποστολές προϊόντων
Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται σε ταχυμεταφορέα προς αποστολή στη διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την παραγγελία.

IV. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εικόνας
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων ή εικόνων κατέχονται ή και ασκούνται νόμιμα από την
Ilarias Herb δυνάμει συμφωνίας παραχώρησης της εκμετάλλευσής τους. Η χρήση των εν λόγω κειμένων και εικόνων δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συναίνεσή μας.

V. Ψηφιακή έγχρωμη αναπαραγωγή των προϊόντων
Λόγω της απόδοσης χρωμάτων από τον υπολογιστή του παραγγέλλοντα ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές ανάμεσα στα χρώματα που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα και τα πραγματικά χρώματα συγκεκριμένων προϊόντων. Μικρές αποκλίσεις στα χρώματα συνομολογούνται ως εκπλήρωση της σύμβασης.

VI. Εγγύηση
Ισχύουν οι διατάξεις του νόμου, ιδίως η ευθύνη μας ως πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ.του Αστικού Κώδικα.

Πέραν αυτού, ισχύουν οι ειδικοί όροι εγγύησης που μπορεί να συνοδεύουν ένα συγκεκριμένο προϊόν. Συναφείς αξιώσεις υφίστανται ανεξάρτητα από τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο.

VII. Περιορισμός ευθύνης
Αποκλείουμε την ευθύνη μας, καθώς και την ευθύνη των βοηθών μας εκπλήρωσης, για τις ζημίες εκείνες που προκλήθηκαν από ελαφριά αμέλεια και δεν οφείλονται σε παράβαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, συνεπώς η τήρησή τους εύλογα προσδοκάται από εσάς (θεμελιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις).

Ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης δεν ισχύει για τις ζημίες εκείνες που συνίστανται σε βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, καθώς επίσης για αξιώσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν. 2251/1994 (ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα).

VIII. Εφαρμοστέο δίκαιο
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ειδικότερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

ΙΧ. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Η συναλλακτική μας συμπεριφορά διέπεται επίσης από τους κανόνες του παραπάνω Κώδικα που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 31619 οικ./2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης(ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017).

Χ. Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, την οποία θα βρείτε εδώ:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αυτή από την 15η Φεβρουαρίου 2016 για την επίλυση των διαφορών που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές παραγγελίες τους. Μεταξύ άλλων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ilariasherb.gr

ΧΙ. Διαδικασίες Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών
Δεν συμμετέχουμε σε άλλες διαδικασίες ενώπιον επίσημα αναγνωρισμένων φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

ΧΙΙ. Ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης
Σημαντική επισήμανση: Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ στοιχ. ε) Ν. 2251/1994, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις συμβάσεις προμήθειας σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Ενημέρωση

Δικαίωμα υπαναχώρησης:

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε την οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο πρόσωπο που εσείς ορίσατε και είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα μας, αποκτήσατε ή απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρεία μας Ilarias Herb στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ilariasherb.gr, με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. με ηλεκτρονική επιστολή) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης (και των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητά σε κάτι διαφορετικό.

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρι να μας παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Οφείλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα ή να μας τα παραδώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση. Η προθεσμία αυτή τηρείται αν μας στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν την εκπνοή της. Εσείς θα επιβαρυνθείτε μόνο με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.